Regulamin wydarzenia

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec wydarzenia LubGame Conference, którego Organizatorem jest Fundacja Lublin GameDev z siedzibą w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej 14/2, 20-704 Lublin, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, pod numerem KRS: 0000562432.

2. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a) LubGame Conference – Wydarzenie, które odbędzie się w dniach 25 – 26 maja 2024r. w Lublinie.
b) Organizator – Fundacja Lublin GameDev z siedzibą w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej 14/2, 20-704 Lublin, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, pod numerem KRS: 0000562432.
c) Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która dokonała rejestracji na Wydarzenie poprzez portal Evenea dostępny na stronie internetowej https://app.evenea.pl/event/lubgame-2024/
d) Istnieje możliwość wzięcia udziału w LubGame Conference 2024 przez osoby niepełnoletnie ale tylko w towarzystwie rodzica lub pełnoletniego opiekuna.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

1. Rejestracja lub zakup biletu jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza to również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzeganie przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

2. Rejestracja na wydarzenie odbywa się jednoetapowo do 24 maja 2024r. (do godziny 23:59) lub do wyczerpania limitu miejsc.

3. Organizator wspiera networking i nawiązywanie kontaktów biznesowych podczas Wydarzenia.

4. Zarejestrowany uczestnik może otrzymać podczas Wydarzenia materiały informacyjne, gadżety reklamowe.

PRZEBIEG KONFERENCJI

1. LubGame Conference 2024 rozpocznie się w dniu 25 maja 2024r. o godzinie 9:00, a zakończy w dniu 26 maja 2024r. o godzinie 16:00.

2. Szczegółowa agenda wydarzenia jest dostępna pod adresem: https://lubgame.pl/agenda/

OCHRONA PRAW OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację Lublin GameDev w celu realizacji wydarzenia LubGame Conference 2024 na podstawie Polityki Prywatności dostępnej na stronie internetowej: https://lubgame.pl/privacy-policy/

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Uczestnik biorąc udział w wydarzeniu, zgadza się na wykorzystanie jego wizerunku (zdjęcia, filmy, relacje, itp.) w celach promocyjnych związanych z konferencją.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKÓW

Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych do odwołania, lub przełożenia Wydarzenia.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Akceptacja Regulaminu Wydarzenia stanowi jednoczesną zgodę z polityką prywatności serwisów fundacji Lublin GameDev.

4. Po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie każdy uczestnik, który wypełnił formularz rejestracyjny powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres kontakt@lublin-gamedev.pl. Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.04.2024r.

Masz pytanie?

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat konferencji lub chcesz o coś dopytać? A może po prostu zadać kilka pytań?
Możesz się z nami skontaktować korzystając z tego formularza!